217

٢١٧

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزيزِ الرَّحيمِ

(217) ve tevekkel alel azizir rahiym
Tevekkül et güçlü, merhamet sahibi olana

(217) And put thy trust on the Exalted in Might, the Merciful,

1. ve tevekkel : ve tevekkül et, güven
2. alel azîzi (alâ el azîzi) : azîz olana, yüce olana
3. er rahîmi : rahmet nuru gönderen, rahîm esmasıyla tecelli eden