9

٩

وَثَمُودَ الَّذينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

(9) ve semudelleziyne cabussahre bilvadi
Vadilerde kayaları oyan semud’a

(9) And with the Thamud (people), who cut out (huge) rocks in the valley?

1. ve : ve
2. semûde : Semud kavmi
3. ellezîne : onlar, ….. olanlar
4. câbû : oyanlar
5. es sahre : kayalar
6. bi el vâdi : vadilerde

وَثَمُودَve Semud’aالَّذِينَ جَابُواoyup-biçenالصَّخْرَ kayalarıبِالْوَادِي vadide