7

٧

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

(7) ve lirabbike fasbir
Rabbin için sabret

(7) But, for thy Lord’s (Cause), be patient and constant!

1. ve li : ve için
2. rabbi-ke : senin Rabbin
3. fe asbir : artık sabret

وَلِرَبِّكَve Rabbin içinفَاصْبِرْ sabret