98

٩٨

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدينَ

(98) fe sebbih bi hamdi rabbike ve küm mines sacidin
artık Rabbini hamd ile tespih et secde edenlerden ol

(98) But celebrate the praises of thy Lord, and be of those who prostrate themselves in adoration.

1. fe : böylece
2. sebbih : tesbih et
3. bi hamdi : hamd ile
4. rabbi-ke : senin Rabbin
5. ve kun : ve ol
6. min es sâcidîne : secde edenlerden