35

٣٥

وَيَعْلَمَ الَّذينَ يُجَادِلُونَ فى ايَاتِنَا مَالَهُمْ مِنْ مَحيصٍ

(35) ve ya’lemellezine yücadilune fi ayatina ma lehüm mim mehiys
bizim ayetlerimizde mücadele edenler bilsin kendileri için kaçacak yer yoktur

(35) But let those know, who dispute about Our Signs, that there is for them no way of escape.

1. ve ya’leme (ya’lem) : ve bilsinler
2. ellezîne : onlar
3. yucâdilûne : mücâdele ederler
4. : de, hakkında
5. âyâti-nâ : bizim âyetlerimiz
6. mâ lehum : onlar için yoktur
7. min : den
8. mahîsin : kaçacak yer

وَيَعْلَمَ bilip-öğrensinlerالَّذِينَ يُجَادِلُونَ mücadele edenlerفِي hakkındaآيَاتِنَا ayetlerimizمَا olmadığınıلَهُمْkendileri içinمِنْ مَحِيصٍ kaçacakları bir yer