1


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

حم

(1) ha mim
ha – mim

(1) Ha. Mim.

حمha, mim


SEBEB-İ NÜZUL

Mekke’de ve Duhân Sûresinden sonra nazil olmuştur.

el-Hasen, Câbir ve İkrime kavlinde sûrenin tamamı mekkîdir.

İbn Abbâs ve Katâde’den rivayete göre ise “İman etmiş olanlara söyle; Allah’ın günlerinin geleceğini ummayan kimseyi bağışlayıp geçsinler…” (âyet: 14) âyet-i kerimesi dışında sûre mekkîdir. Bu âyet-i kerime ise Medine-i Münevvere’de ve Hz. Ömer ibnul-Hattâb hakkında nazil olmuştur. İbn Abbâs’tan gelen başka bir rivayette ise bu âyeti dahi mekkîdir ve Mekke-i Mükerreme’de kendisine söven bir müşriği yakalamaya kalkan Hz. Ömer hakkında nazil olmuştur.