46

٤٦

وَدَاعِيًا اِلَى اللّهِ بِاِذْنِه وَسِرَاجًا مُنيرًا

(46) ve daiyen ilellahi bi iznihi ve siracem münira
Hem Allah’ın izni ile bir davetçi ve nur saçan bir kandil

(46) And as one who invites to Allah’s (Grace) by His leave, and as a Lamp spreading Light.

1. ve dâîyen : ve davet eden, davet edici olarak
2. ilâllâhi (ilâ allâhi) : Allah’a
3. bi izni- hî : onun izniyle
4. ve sirâcen : ve sirac, kandil
5. munîren : nurlandıran