16

١٦

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلينَ

(16) elem nuhlikil’evveliyne
Evvelkileri helak etmedik mi?

(16) Did We not destroy the men of old (for their evil)?

1. e : mi
2. lem nuhliki : biz helâk etmedik
3. el evvelîne : evvelkiler, öncekiler

أَلَمْ نُهْلِكْbiz helak etmedik miالْأَوَّلِينَöncekileri