25

٢٥

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاَصيلًا

(25) veskurisme rabbike bukreten ve asiylen
Rabinin ismini zikret sabah ve akşam

(25) And celebrate the name of thy Lord morning and evening,

1. ve uzkur : ve zikret
2. isme : isim
3. rabbi-ke : senin Rabbin, Rabbinin
4. bukreten : sabah
5. ve asîlen : ve akşam

وَاذْكُرْve an اسْمَ ismini رَبِّكَ Rabbinin بُكْرَةً sabah وَأَصِيلًاakşam