18

١٨

وَلَا يَسْتَثْنُونَ

(18) ve la yestesnune
Nimeti (Allah’tan) bilmediler

(18) But made no reservation, (If it be Allah’s Will).

1. ve : ve
2. lâ yestesnûne : istisna yapmıyorlar

وَلَا يَسْتَثْنُونَhiç bir kayıt koymuyorlardı