23

٢٣

اِلَّا مَنْ تَوَلّى وَكَفَرَ

(23) illa men tevella ve kefere
Yüz çeviren ve küfreden hariç

(23) But if any turn away and reject Allah,

1. illâ : ancak
2. men : kim
3. tevellâ : döner
4. ve kefere : ve inkâr etti

إِلَّاancakمَنْ kimتَوَلَّى yüz çevirirوَكَفَرَ ve inkâr ederse