7

    RevelationCuzPageSurah
    111 26510Fath(48)

٧

وَلِلّهِ جُنُودُ السَّموَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّهُ عَزيزًا حَكيمًا

(7) ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima
Allah’ındır semaların ve arzın orduları Allah Güçlü, Hikmet sahibidir

(7) For to Allah belong the Forces of the heavens and the earth and Allah is Exalted in Power, Full of Wisdom.

1. ve : ve
2. li allâhi : Allah’a ait, Allah’ın
3. cunûdu : ordular
4. es semâvâti : semalar, gökler
5. ve : ve
6. el ardı : arz, yer
7. ve : ve
8. kâne : oldu …dır
9. allâhu : Allah
10. azîzen : azîz, şerefli, güçlü
11. hakîmen : hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

وَلِلَّهِ Allah’ındırجُنُودُ ordularıالسَّمَاوَاتِ göklerinوَالْأَرْضِ ve yerinوَكَانَ şüphesiz olandırاللَّهُ Allahعَزِيزًا Azîzحَكِيمًا ve Hakîm


AÇIKLAMA

“İmanlarını bir kat daha artırmaları için müminlerin kalplerine gü­ven ve huzuru indiren O’dur.” Yani müminlerin kalplerinde sükûnet, huzur ve sebatı yaratan, meydana getiren bizzat Allah Tealâ’dır. Burada kastedi­len müminler, Hudeybiye günü Allah ve Rasulü Ekrem (s.a.)’e icabet edip Allah’ın hükmüne boyun eğen ve kaçmadan samimiyetle cihad için hazırla­nan sahabe-i kiramdır. Sıkıntı ve belâ anında gönülleri huzursuz olmasın ve imanları artsın diye onların kalplerine huzur ve sebat indirilmiştir. Gü­nümüzde buna askerlerin moralini yükseltme denilmektedir.

Buhari ve diğer imamlar imanın artması ve üstünlüğüne bu ayeti delil göstermişlerdir. Burada imanın artmasının Allah’a imandan sonra dinin hükümlerine şeklinde yorumlaması da doğrudur. İbni Abbas demiştir ki: Rasulü Ekrem (s.a.) ilk olarak tevhidi getirmiştir. İnsanlar sadece Allah’a iman edince de sırasıyla namaz, zekat, cihad ve hac vazifelerini indirmiştir.

Devamındaki ayette Allah Tealâ “Göklerin ve yerin orduları Allah’ın­dır.” buyurarak dilemesi halinde kâfirlerden intikam alabileceğini ifade et­miştir. Allah Tealâ kesinlikle meleklerden, insanlardan, cinlerden, şeytan­lardan, zelzeleler, volkanlar, kasırgalar, denizler ve nehirler gibi yeryüzün­de ve gökyüzünde bulunan kevnî kuvvetlerden oluşan ordusunu nasıl ister­se o şekilde idare eder. Dağları ve ülkeleri yerle bir etmesi için tek bir me­lek göndermesi kâfidir. Fakat O, derin ve geniş bir hikmet ve yüce bir mas­lahat gereği kullara, cihad ve savaş yapma vazifesini yüklemiştir. Bunun için Allah Tealâ “Allah aziz ve hakimdir” buyurmuştur. Yani ezelden ebede mahlukâtın yararına olanı çok iyi bilen ve yaratmasında, takdir ve tedbir etmesinde çok hikmetli olandır. İşte bu hal, iman ile dolan Ebu Bekir’in ko­numuyla tam bir uyum içindedir. Ömer b. Hattab ise: “Biz hak üzere, onlar da batıl üzere değil mi? O zaman niçin böyle bir antlaşmayı kabul ediyo­ruz? diyerek antlaşmanın şartlanndaki zahirî dengesizliği sorgulamakta­dır. Ancak bu olayla onun imanı sarsılmamıştır. Aksine bu hareketi onun sahip olduğu imanın kuvvetine ve yaptığı değerlendirmede müslümanların yararı yönünde çok istekli olduğuna delâlet etmektedir. Zaten bir müddet sonra Allah Tealâ onu ve onun gibi olanların kalplerine huzur ve güven duygusunu indirmiş, Rasulullah’ın (s.a.) sahip olduğu görüşe onun gönlünü açmış ve ilerleyen günler de bu görüşün doğruluğunu ortaya koymuştur.

Allah Tealâ daha sonra “(Bütün bu lütuflar) mümin erkek ve mümin kadınları altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennete sokmak ve onların yaptığı kötülükleri örtmek içindir. İşte bunlar Allah ka­tında büyük bir kurtuluştur.” buyurmak suretiyle iman sahibi kimselere vaadettiği nimetleri zikretmiştir. Müminleri cennete sokmak ve mümin ol­mayanlara azap etmek için Allah dilediği kimseleri ordularıyla imtihan eder. Veya şöyle denebilir: Mümin erkek ve mümin kadınların altından irmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere sokması, onların günahlarını ortaya çıkarmayıp bu kusurlarından dolayı onlara azap etme­mesi, aksine affetmesi, onları örtüp merhamet etmesi neticesinde kendisi­ne bağlansın diye biz fetih ihsan ettik veya Allah Tealâ huzur ve güveni bu yüzden müminlerin kalplerine indirdi. İşte onların cennete sokulması ve günahlarının örtülmesi vaadi Allah katında büyük bir başarı, her türlü gam ve kederden kurtuluş ve her türlü isteği elde etmektir. Bu “Kim cehen­nemden uzaklaştırılır ve cennete sokulur ise kurtulmuştur.” (Ali İmran, 3/185) ayetindeki gibidir.

“Vav” harfi tertip (sıra) gerektirmediği ve cennete girmek asıl, günah­ların örtülmesi ise bu asla tabi olduğu için, günahların affedilmesi cennete girmeden önce olmasına rağmen ayette ondan sonra zikredilmiştir.

Cabir’den (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasulü Ekrem (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Ağacın altında bana biat etmiş olan kimse cehenneme girmez.”

Ayetlerin çoğunda kadınlara da şamil olmak üzere erkeklere hitap edilmişken, cihad mükellefiyeti olmadığı için onların cennete giremeyeceği zannedilmesin diye Allah Tealâ burada mümin kadınları da nassda zikret­miştir. Aynı şekilde mümin kadınların erkeklerle müşterek olmalarına rağ­men vaadedilen mükâfatın erkeklere has olduğu zannedilmesi mümkün olan her yerde Allah kadınları da erkeklerle birlikte zikretmiştir.

“Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkek ve kadınlarla müşrik erkek ve kadınlara azap etmesi içindir.” Yani bizzat müşahede ettik­leri İslâm’ın yayılması, müslümanların zafere ulaşmaları ve İslâm düş­manlarının kahru perişan edilmesinin onlara verdiği hüzün; dünyada ma­ruz kaldıkları öldürülme, perişanlık ve esaret ile, ahirette ise cehennem ile Allah’ın münafık ve müşriklere azap etmesi içindir.

Zira onlar Allah Tealâ ve onun verdiği hüküm hakkında kötü niyet beslemektedir. Rasulü Ekrem (s.a.) ve ashabının mağlup ve perişan olacak­larını, küfrün İslâm’a galip geleceğini zannetmektedirler. Nitekim Allah Tealâ bunu diğer bir ayette şöyle anlatmaktadır: “Aksine siz peygamberin ve müminlerin ailelerine asla dönemeyeceğini zannetmiştiniz.” (Fath, 48/12). Münafıklar daha zararlı ve daha tehlikeli olduğu için ayette müş­riklerden önce zikredilmiştir.

“Kötülük çemberi onların başlarını çevrelesin. Onlara Allah gazap et­miş, onları lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü bir yerdir orası!” Yani müminler hakkında onların zannettiği musibetler onla­rın etrafında dönmektedir. O çemberin dışına çıkamazlar. Öldürülme, esa­ret ve musibetler onların başına gelecektir. Allah onlara kızmış ve onlar için gidecekleri cehennemi hazırlamıştır. Dönülecek ve konaklayacak ne kötü yerdir orası. İşte bu şekildeki bir ceza ile onların dünya ve ahiretteki hallerini birlikte ortaya koymuş oldu.

Sonra Allah Tealâ kâfir ve münafıklardan oluşan İslâm düşmanların­dan intikam almaya kadir olduğunu vurgulayarak “Göklerin ve yerin ordu­ları Allah’ındır. Allah azizdir ve hakimdir.” buyurmaktadır. Yani Allah’ın göklerde ve yerde melekler, insanlar, şeytanlar ve düşmanları kahretmek güç ve kuvvetine sahip başka varlıklardan oluşmuş öyle orduları vardır ki herhangi bir şekilde sınırlandırılamazlar. Allah Tealâ ezelden ebede mağ­lup edilemeyen kuvvete sahiptir, azabı geri çevrilemez. O yaratmasında ve mahlûkatı için yaptığı tedbir ve düzenlemede çok hikmet sahibidir.

Bu ayetin iki defa tekrar edilmesinin faydası, Allah’ın rahmet orduları ve azap ordularının bulunduğunu beyan etmektir. Allah Tealâ “O müminle­re karşı çok merhametlidir.” buyurarak bu orduları, önce müminlere çok merhametli olduğunu beyan etmek için; ikinci defa ise kâfirlere azap indi­rilmesini açıklamak için zikretmiştir. Rahmet indirmeye uygun olsun diye önce “Allah çok iyi bilen ve çok hikmet sahibi olandır.” ifadesini kullanmış­tır. Azabın şiddetine işaret etmek için de “Allah izzet ve hikmet sahibidir.” tabirini kullanmıştır. Azap ve tehditle münasip olması için “izzet” kelimesi­ni; mahlûkatın işlerini tam olarak düzenleyip idare etmesi ve rahmetin da­ğıtılması ile uyumlu olması için de “ilim” kelimesini zikretmiştir. Huzur ve güvenin verilmesi, imanın artması ve fethin bu neticeye bağlanması, bütün bunlar Allah’ın ezelî ilminde sabittir ve hikmetiyle de ahenk içindedir. Allah Tela göklerin ve yerin ordularını müminlerin cennete sokulmasından önce zikretmiştir. Çünkü Allah Tealâ rahmet ordularını indirir, bu sayede müminler ikram ve saygı görerek cennete sokulur. Sonra da “Bu Allah ka­tında büyük bir kurtuluştur.” sözüyle kurbiyet ve Allah’a yakınlık onların olur. Kâfirlere azap edilmesi ve cehennemin hazırlanmasından sonra ordu­lardan bahsedilmesi, öncelikli olarak Allah’ın kâfirlere gazap ettiğini ve onları rahmetinden uzaklaştırıp kovduğunu göstermek içindir. Allah Tealâ kendi ordularından azap meleklerini onlara musallat edecektir.

Rivayet olduğuna göre Hudeybiye antlaşması yapıldığı zaman İbni Ubeyy demiştir ki: “Muhammed (s.a.) Mekkelilerle antlaşma yaptığında veya Mekke’yi fethettiğinde hiç düşmanı kalmayacak mı zannediyor? Rum ve İran nerede?” Bunun üzerine Allah Tealâ göklerin ve yerin ordularının Rumlar ve İranlılardan daha fazla olduğunu beyan etmiştir.