1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

طسم

(1) ta sin mim
ta sinmim

(1) Ta. Sin. Mim.


SEBEB-İ NÜZUL
Hasen, Atâ, Tavus ve İkrime’den rivayete göre Sûre mekkîdir, Mekke’de nazil olmuştur. İçinde Medine’de nazil olan âyetler de vardır. Mukatil der ki:

“O kendilerine bundan önce kitab verdiklerimiz de buna inanırlar.”

“Onlara Kur’ân okunduğu zaman derler ki: “Ona inandık. Doğrusu o, Rabbimizden gelen gerçektir. Şüphesiz ki biz, daha önceden müslüman olmuş kimseleriz.”

İşte onlara sabrettiklerinden ötürü ecirleri iki defa verilir. Onlar, kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da infak ederler.”

“Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Selâm olsun, biz cahilleri aramayız.” derler.” âyet: (52-55) âyetleri medenîdir, bu âyet-i kerimeler ve Hadîd Sûresinin son âyetleri Hz. Peygamber (sa)’e gelip de Uhud vak’asını gören Necâşî’nin ashabı hakkında nazil olmuştur.

İbn Abbâs’tan gelen başka bir rivayette de bu âyet-i kerimelerin Hz. Peygamber (sa) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret etmek üzere Mekke’den çıktığında Cuhfe mahalde nazil olduğu söylenmiştir.

Medâinî’nin kendi isnadıyla Yahya ibn Sellâm’dan rivayetinde ise Cuhfe’de inen âyetler bunlar değildir. Hicret esnasında ve orada inen âyet bu Sûre’nin 85. âyetidir. Şöyle ki: Allah’ın Rasûlü (sa), Medine-i Münevvere’ye hicret etmek üzere Mekke’den ayrılıp da Cuhfe’ya ulaştığında Cibril geldi ve: “Ey Muhammed, doğduğun yer olan memleketin Mekke’yi özledin mi?” diye sordu. Efendimiz (sa)’in Evet cevabı üzerine de: “Kur’ân’ı sana farz kılan Allah, elbette seni, döneceğin yere döndürecektir….” (âyet: 85) âyet-i kerimesini O’na okudu.

Diğer bazıları da sadece “Kur’ân’ı sana farz kılan Allah elbette seni döneceğin yere döndürecektir. De ki: “Benim Rabbım, Kimin hidayeti getirdiğini, kimin apaçık bir sapıklıkta bulunduğunu en iyi bilendir” (âyet: 85) âyetinin medenî olduğunu söylemişlerdir.

Nüzul sırası itibariyle Neml Sûresinden sonra inmiştir.