1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

١

ا ل م ص

(1) elif lam mim sad
elif – lammimsâd

(1) Alif Lam Mim Sad.

المص elif, lam, mim, sad


SEBEB-İ NÜZUL

el-Avfî, İbn Ebî Talha ve Ebu Salih’in İbn Abbâs’tan rivayetine göre A’râf Sûresi Mekke’de nazil olan surelerdendir. İbn Abbâs ve İbnu’z-Zubeyr’den ge­len rivayette sûre, istisnasız Mekkî’dir, yani bütün âyetleri Mekke’de inmiştir.

İbn Abbâs’tan gelen ikinci bir rivayette ise beş âyet (163-167); Mukatil kavlinde ise 163-171 âyetler arası olmak üzere dokuz âyeti istisna edilmiş, bunların Medine’de indiği ileri sürülmüştür.

İbnu’l-Munzir ve Ebu’ş-Şeyh’in Katâde’den rivayetle tahriclerinde de sadece 163. âyetin Medine’de indiği, bunun dışındaki bütün âyetlerinin mekkî olduğu belirtilmektedir.

Nüzul sırası itibariyle Fahreddin Râzî bu sûrenin Sâd Sûresinde sonra nazil olduğunu kaydetmiştir

Advertisements