7

٧

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

(7) ve yemneunel maun
Onlar zekatı da men ederler

(7) and withhold Al-Ma’un.

1. ve yemneûne : ve mani olurlar, engel olurlar
2. el maûne : zekât ve yardımlaşma

وَيَمْنَعُونَ ve engellemektedirler الْمَاعُونَ ufacık bir yardımı bile


SEBEB-İ NÜZUL

İbnu’l-Münzir’in İbn Ebî Talha kanalıyla İbn Abbâs’tan rivayetine göre “Vay o namaz kılanların haline…” âyet-i kerimesi münafıklar hakkında nazil olmuştur. Onlar, mü’minlere karşı onların yanında namaz kılarak onlara riyakâr­lık yaparlar, mü’minlerin gıyabında, yanlarında mü’minler yokken de namazı terkeder ve kimseye emanet bir şey vermezlermiş

AÇIKLAMA

“Dini yalan sayanı gördün mü?” Ey Muhammed! Gördün mü o hesap ve cezayı yalanlayanı?

“İşte o yetimi iter kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur.” Odur yetimi hakkından dolayı şiddetle iten, kabaca azarlayan, hakkına zulme­dip ona iyilikte bulunmayan. Cahiliye Arapları kadınları ve çocukları mi­rasçı yapmazlardı.

Mala hırsından dolayı kendisini, ailesini ve başkalarını muhtaç olan miskini yedirmeye teşvik etmez: “Hayır. Siz bilakis yetime iyilik etmezsiniz. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.” (Fecr, 89/17-18).

“Şu namaz kılıp duranların vay haline! Onlar namazlarından gafil­dirler.” Bazan göstermelik olarak namaz kılan ama, namazlarından gafil olan münafıklara yazıklar olsun, azap olsun! Onunla ilgilenmezler, kılsa-lar da namazlarından sevap beklemezler, terkedince de cezadan çekinmez­ler. Vakti geçse bile onlar önemsemezler. Müminlerle beraber oldular mı ri­ya için kılarlar, onlarla değil iseler kılmazlar.

Namazlarında gafildirler, dememiştir. Çünkü namaz içindeki kasten yapılmayan hata, mağfiret edilmiş, bağışlanmıştır. Vaktini bilerek geciktir­me veya ciddi bir şekilde kıhnmamasından dolayı ile namazlarından gafil­dirler, demiştir. Ayette de: “Onlar namaza kalktıkları vakit üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.” buyurulmuştur. “Namaz kılanlar” sözünün, onların da namazla mükellef oluş itibarı ile namazı terkedenlere de kullanılması caizdir.

“Onlar riyakârların ta kendileridir.” O namazlarından gafil olanlar, kıldıklarında da insanlara riya yapanlardır. Veya, yaptıkları bütün iyi amellerde övülmeleri için insanlara riya yaparlar.

İmam Ahmed, Abdullah b. Amr’dan rivayet ediyor. Rasulullah (s.a.) buyurdular ki: “Kim amelini insanlara işittirirse Allah da onu halkının ku­lağına düşürür, onu hakir kılar, küçük düşürür.”

“Maunu da menederler onlar.” İnsanların gündelik hayatlarında bir­birlerine ödünç alıp verdikleri küçük şeylerdir.

O münafıklar Rablerine ibadeti güzelce yapmadıkları gibi, O’nun ya­rattıklarına da iyilik yapmazlar. Yararlanılıp iade edilecek bir şeyi vermek bile olsa yanaşmazlar.

Nesai ve diğerleri Abdullah b. Mesud’dan rivayet ettiler: Her iyilik sa­dakadır. Biz Rasulullah (s.a.) zamanında maunu kap ve tencerenin emanet verilmesi olarak sayardık.