4

٤

اَلَّذى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

(4) ellezi ‘alleme bilkalem
O ki öğretmiştir kalemle (yazmayı)

(4) He Who taught (the use of) the Pen,

1. ellezî : ki o
2. alleme : öğretti
3. bi : ile
4. el kalemi : kalem

الَّذِي ki O عَلَّمَ öğretendir بِالْقَلَمِ kalemle