32

٣٢

وَمِنْ ايَاتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ

(32) ve min ayatihil cevari fil bahri kel a’lam
Denizde dağlar gibi akıp giden (gemiler de) o’nun ayetlerindendir

(32) And among His Signs are the ships, smooth running through the ocean, (tall) as mountains.

1. ve min : ve den
2. âyâti-hi : onun âyetleri
3. el cevâri : gemiler
4. : de, içinde
5. el bahri : deniz
6. ke : gibi
7. el a’lâmi : yüksek dağlar

وَمِنْ آيَاتِهِ O’nun ayetlerindendirالْجَوَارِي akıp giden gemiler deفِي الْبَحْرِ denizlerdeكَالْأَعْلَامِ yüksek dağlar gibi