5

٥

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

(5) verrucze fehcur
(manevi) pislikleri terk et

(5) And all abomination shun!

1. ve er rucze : ve azap
2. fe uhcur : artık uzaklaş, uzak dur

وَالرُّجْزَpislikdenفَاهْجُرْ uzak dur