13

١٣

ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلينَ

(13) sulletun minel’evveliyne
Geçmiş ümmetlerden bir cemaat

(13) A number of people from those of old,

1. sulletun : ümmet, cemaat, topluluk
2. min el evvelîne : evvelkilerden

ثُلَّةٌbir çoğuمِنْ الْأَوَّلِينَöncekilerdendir