13

    RevelationCuzPageSurah
    34 26517Qaf(50)

١٣

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوطٍ

(13) ve aduv ve fir’avnu ve ihvanu lut
Ad, firavun ve lut’un kardeşleri de

(13) The Ad, Pharaoh, the Brethren of Lut,

1. ve âdun : ve Ad (kavmi)
2. ve fir’avnu : ve firavun
3. ve ihvânu : ve kardeşler
4. lûtın : Lut

وَعَادٌ Adوَفِرْعَوْنُ Firavunوَإِخْوَانُ ve kardeşleriلُوطٍ Lut’un