7

٧

وَنَفْسٍ وَمَا سَوّيهَا

(7) ve nefsin ve ma sevvaha
Nefse ve onu düzenleyene de

(7) By Nafs, and Him Who perfected him

1. ve nefsin : ve nefs
2. ve : ve
3. : şey
4. sevvâ-hâ : onu sevva etti, onu dizayn etti