3

٣

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

(3) veşşef’i velvetri
Çifte ve teke

(3) By the Even and Odd (contrasted)

1. ve eş şef’ı : ve çift olan
2. ve el vetri : ve tek olan

وَالشَّفْعِhem çifteوَالْوَتْرِhem de teke