79

٧٩

وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدى

(79) ve edalle fir’avnü kavmehu ve ma heda
ve firavun kavmini sapkınlığa sürükledi hidayete erdiremedi

(79) Pharaoh led his people astray Instead of leading them aright.

1. ve edalle : ve dalâlette bıraktı
2. fir’avnu : firavun
3. kavme-hu : kendi kavmini
4. ve mâ hedâ : ve hidayete mani oldu, hidayetten men etti