98

٩٨


مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلءِكَتِه وَرُسُلِه وَجِبْريلَوَميكَالَ فَاِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرينَ

(98) Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihi ve rusülihi ve cibrile ve mikale fe innellahe adüvvül lil kafirin

kim düşman olursa Allah’a ve meleklerine ve Resullerine ve Cebrail’e ve Mikail’e bilin ki Allah kafirlerin düşmanıdır

(98) Whoever is an enemy to Allah and His angels and prophets, to Gabriel and Michael – lo! Allah is an enemy to those who reject Faith.

1. men : kimse, kim
2. kâne : oldu, idi
3. aduvven : düşman
4. lillâhi (li allâhi) : Allah’a
5. ve melâiketi-hi : ve onun melekleri
6. ve rusuli-hi : ve onun resûlleri
7. ve cibrîle : ve Cebrail
8. ve mîkâle : ve Mikail
9. fe innallâhe (inne allâhe) : o zaman hiç şüphesiz Allah
10. aduvvun : düşman
11. li el kâfirîne : kâfirler için, kâfirlere

مَنْher kimكَانَiseعَدُوًّاdüşmanلِلَّهِallah’aوَمَلَائِكَتِهِmeleklerineوَرُسُلِهِrasullerineوَجِبْرِيلَcibril’eوَمِيكَالَve mikail’eفَإِنَّşüphesizاللَّهَallah daعَدُوٌّdüşmanıdırلِلْكَافِرِينَo kafirlerin

Advertisements