48

٤٨

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْريةَ وَالْاِنْجيلَ

(48) ve yüallimühül kitabe vel hikmete vet tevrate vel incil

(Allah) ona öğretecek kitabı ve hikmeti Tevrat ve İncil’i (öğretecek)

(48) “And Allah will teach him the book and wisdom, the law and the gospel,

1. ve yuallimu-hu : ve ona öğretecek
2. el kitâbe : kitabı
3. ve el hikmete : ve hikmeti
4. ve et tevrâte ve el incîle : ve Tevrat’ı ve İncil’i