27

٢٧

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

(27) bel nahnu mahrumune
Hayır! biz mahrum olduk

(27) Indeed we are shut out (of the fruits of our labour)!

1. bel : bilâkis, aksine, hayır
2. nahnu : biz
3. mahrûmûne : mahrum olan kimseler

بَلْ hayırنَحْنُ bizمَحْرُومُونَtamamen mahrumuz