39

٣٩

ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلينَ

(39) sulletun minel’evveliyne
Bir cemaat de evvelki ümmetlerden

(39) A (goodly) number from those of old,

1. sulletun : cemaat, ümmet
2. min el evvelîne : evvelkilerden